LA BONNEMAISON ÉS DE LES DONES
#LaBonneSomTotes #LaBonneNoEsToca #LaBonnePerALesDones
MANIFEST PER LA CONTINUÏTAT DE LA BONNE, CENTRE DE CULTURA DE LES DONES FRANCESCA BONNEMAISON

ASSOCIACIÓ PROMOTORA CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:
ASSOCIACIÓ PROMOTORA CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON
CIF: G-62607163, C/ SANT PERE MÉS BAIX, 7, 2ª PLANTA. 08003 BARCELONA, Telèfon: 933 15 14 32 secretaria@labonne.org
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a ASSOCIACIÓ PROMOTORA CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de ASSOCIACIÓ PROMOTORA CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d’activitats desenvolupades dins l’àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials de l’empresa, web, etc. ASSOCIACIÓ PROMOTORA CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.